#30daysmindmap – Day 4 – การสื่อสาร

การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในโลก ซึ่งทำให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น และสังคมเจริญก้าหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารจะต้องประกอบไปด้วย

  1. การรู้จักตนเอง ในที่นี้หมายถึง อารมย์ของตนเอง
  2. กำจัดสิ่งรบกวน เมื่อเราต้องการสื่อสารอะไรออกไปสักอย่างอย่างชัดเจนที่สุด ก่อนอื่นต้องกำจัดสิ่งรบกวนภายอก ที่จะทำให้เกิดการขัดขวางหรือทำให้การสื่อสารของราสะดุดได้ เช่น การปิดเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ทีวี เป็นต้น
  3. พูดให้ตรงประเด็น ชัดเจน เจาะจง ไม่อ้อมค้อมจนหาประเด็นไม่ได้
  4. ใส่ใจกับภาษากาย จะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ในระดับหนึ่ง
  5. ฟังมากกว่าพูด เป็นคีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดของการสื่อสาร
#30daysmindmap – Day 4 – การสื่อสาร
Scroll to top

Pin It on Pinterest